ادمین دوشنبه 21 بهمن 1387 11:47 نظرات ()

طبقه بندی انواع تسلیحات

بمب

با توجه به گوناگونی انواع سلاح های مدرن در این مقاله سعی شده است دوستان را با گروه بندی گوناگون سلاح های  مختلف و طبقه بندی آنها با معیار های استاندارد آشنا سازیم .

معیاراول سلاح هارا بر اساس نحوه ی بکار گیری آنها تقسیم بندی می کند :

1)سلاح های انفرادی یا سبک (personal weapons)

سلاه های این گروه تماما توسط نفر قابل جابجایی و بکار گیری است مانند انواع تفنگ ،خمپاره و موشک اندازهای سبک و....

2) سلاح های نیمه سنگین (infantry support weapons)

سلاح های این گروه به علت بزرگی توسط نفر قابل حمل واستفاده نیست و جا بجایی و بکاگیری آنها نیاز به گروه دارد مانند تیرباردوشک.ا

3)سلاح های ثابت (Fortification weapons)

سلاح های این گروه جهت نصب به صورت دائمی طراحی شده اند وقابلیت جابجایی ندارند مانند سیلوهای پرتاب موشک های بالستیک قاره پیما.

4)سلا ح های متحرک (Vehicle weapons)

این سلاح ها توسط وسایل نقلیه قابلیت جابجایی دارند مانند تانکهاوتوپهای خودکششی.

5)سلاح های ریلی (Railway weapons)

این تسلیحات صرفا بر روی خطوط آهن جابجا می شوند مانند بعضی از توپهای فوق سنگین ویا موشکهای بالستیک.

6)سلاح های هواپایه(Aircraft weapons)

این گروه از سلاح ها بر روی اشیا ی مختلف پرنده مانند هواپیما وهلیکوپتر نصب شده اند .

7)سلاح های دریا پایه (Naval weapons)

این سلاح ها بر روی شناور های مختلف سطحی و زیر سطحی نصب گردیده و بکار میروند.

کشتی نظامی

8)سلاح های فضایی(Space weapons)

این سلاح ها جهت بکارگیری از خارج جو طراحی وساخته می شود.

معیار دوم سلاح ها را بر اسا س نحوه ی عملکردشان تقسیم بندی می کند :

1) پاد ماده

عملکرد این سلاح بر اساس برخورد ماده و ضد ماده است که منجر به انفجاربزرگی نظیر انفجار هسته ای می شود اما به علت مشکلات تکنیکی تولید و ذخیره سازی ضد ماده هنوز در حد تئوری باقی مانده است.

2) سلاح کمانی

این سلاح براساس انرزی ذخیره شده درریسمان کشیده وکمان خمیده عمل می کند .

3)توپها (پرتابی)

این سلاح بر اساس پرتاب یک گلوله ی عمدتا انفجاری سنگین عمل می نمایند .

تانک

4) بیولوژیک 

 این تسلیحات با استفاده از میکرو اورگانیسم ها سلامتی انسان یاحیوانات مورد استفاده              

 انسان را ازطریق بیماری هدف قرار می دهند.

 5)شیمیایی

  در این تسلیحات عوامل شیمیایی مسموم کننده و یا تحریک کننده ی شدید ، انسان را مورد        

  حمله فرار می دهند .

  6)انرژی

  دراین تسلیحات فرمی از انرژی مانند لیزر ، شوک الکتریکی ویا اموج صوتی برای حمله

  مورد استفاده قرار می گیرد. 

  7) انفجاری

  در این گونه ، یک ماده منفجره با ایجاد انفجار و انتشار ترکش و امواج انفجار سبب ایجاد  صدمه می گردد.

  8)سلاح گرم

  با استفاده ازیک خرج شیمیایی سبب شلیک گلوله یا پرتابه می گردد.

 9)سلاح آتش زا

در این سلاح یک ماده ی قابل اشتعال به همراه چاشنی سبب حریق وایجاد صدمه و خسارت از طریق آتش سوزی میگردد .

10) سلاح مغناطیسی

در این گونه سلاح ها یک میدان مغناطیسی سبب شتابگیری یک پرتابه ی فلزی  ویا هدایت ذرات بارداربه سمت هدف می گردد .

11)راکت

در این سلاح یک موتور (غالبا شیمیایی) سبب شتابگیری وافزایش سرعت سلاح در خلال حرکت به سمت هدف می گردد و معمولا دارای کلاهکی انفجاری(متعارف یا هسته ای) می باشد.

12)موشک

در حقیقت همان راکت است که به سیستم هدایت وتصحیح مسیر به سمت هدف ، به روش های مختلف مجهز شده است .

موشک

13) سلاح های هسته ای

در این سلاح ها یک فرآیند کنترل نشده ی هسته ای از نوع شکافت و یا همجوشی ویا ترکیبی از هر دو اتفاق می افتد ویا یک ماده ی رادیواکتیو آلودگی شدیدی ایجاد می نماید .

معیار دیگری برای طبقه بندی تسلیحات ،بر اساس نوع هدف سلاح است ؛

1) سلاح های ضد هوایی؛

این سلاح جهت هدف قرار دادن تجهیزات هوایی دشمن مانند هواپیما ، هلیکوپتر ،موشک و...بکار میرود .

2) سلاح های سنگرشکن؛

این سلاح برای انهدام مواضع و استحکامات دشمن در زیر زمین ویا روی آن که به طریق معمول قابل انهدام نیستند بکار می رود.

3) سلاح های ضد نفر ؛

این سلاح ها برای هدف قرار دادن نیروی دشمن به صورت انفرادی یا گروهی بکار می رود.

سلاح ضد نفر

4) سلاح های ضد تشعشع ؛

این تسلیحات منابع تولید امواج الکترو مغناطیسی مانند رادار تعقیب و هدف قرار می دهند.

5) سلاح های ضد کشتی ؛

این سلاح ها برای انهدام شناور های مختلف دشمن بکار میرود .

6) سلاح های ضد زیر دریایی

همان گونه که از نامشان پیداست جهت نابودی شناور های زیر سطحی دشمن بکار میروند

7) سلاح های ضد زره (تانک)

این سلاح ها برای انهدام تجهیزات زرهی دشمن مانند تانک ، نفر بر و ... تولیدشده است .

8)سلاح های شکاری

این سلاح ها برای شکار حیوانات مختلف بکار میرود .

 البته با این معیار های طبقه بندی بعضی از تسلیحات ممکن است در چند گروه قرار گیرند .

سلاح ضد نفر

 

تبیان - مصطفی کبیری

محمود نائب