ادمین شنبه 26 تیر 1389 17:27 نظرات ()
یونیفورم های جدید ارتش روسیه

ارتش
روسیه، یونیفورم های جدید خود را به نمایش گذاشت. دلیل تنوع یونیفورم ها و
حتی پوتین ها، به تنوع ماموریت آنها بازمیگردد. نیروی حافظ صلح، تک
تیرانداز، تفنگدار دریائی، خدمه تانک...

www.weaponpm.com


مرجع:
http://partizan.parsiblog.com/