تاثیر وزن سلاح بر سرعت و انرژی لگد

اسلحه های شکاری

    هنگام انتخاب و خرید یک سلاح شکاری معمولا سبک بودن وزن سلاح یک مزیت بشمار می رود، چون به هنگام راه پیمایی طولانی خصوصا در مناطق کوهستانی، وزن بار روی قدرت مانور شکارچی تاثیر بسزایی دارد. تصور عموم بر آن است که تفنگ سبکتر لگد کمتری خواهد داشت که  این امر نیز  خلاف واقع نیست، زیرا معمولا سلاح شکاری سبکتر، کالیبر کوچکتر و وزن گلوله کمتری دارد.

     حال اگر بخواهیم دونع تفنگ با مشخصات یکسان از نطر کالیبر، وزن، مرمی، سرعت اولیه گلوله و... ولی با دو وزن متفاوت را از این نظر مقایسه کنیم، می بینیم که به نتیجه ای مغایر با تصور اولیه خود رسیده ایم. فرمول مورد استفاده برای محاسبه انرژی لگد همانند فرمول محاسبه انرژی گلوله است با این تفاوت که در اینجا عوامل صورت کسر، وزن سلاح و توان دوم، سرعت لگد (سرعت حرکت سلاح به عقب) میباشد. بنابراین ابتدا بایستی سرعت لگد را محاسبه کنیم:

(فرمول شماره 1)

وزن سلاح÷{(وزن باروت×56/1432)+(سرعت اولیه گلوله×وزن گلوله)}= سرعت لگد

     در این فرمول وزن گلوله، باروت و سلاح بر حسب گرم و سرعت اولیه گلوله و سرعت لگد بر حسب متر بر ثانیه می باشد. عدد 56/1432 سرعت حرکت گاز ناشی از انفجار باروت سیاه بر حسب متر در ثانیه می باشد (در باروت های بدون دود این مقدار کمتر است)، بزرگتر شدن مقادیر عددی متغیرهای صورت کسر موجب افزایش سرعت لگد می شود در حالیکه بزرگتر شدن مقدار عددی مخرج کسر (وزن سلاح) موجب کاهش سرعت لگد خواهد بود.